Modernizácia Pravidiel golfu od 1.1. 2019

Prehľad navrhovaných zmien v Pravidlách golfu zverejnených R&A a USGA

 

R& A a USGA plánujú modernizáciu Pravidiel golfu za účelom ich rýchlejšieho osvojenia, pochopenia a jednoduchšej aplikácie v praxi.

 • R&A a USGA zverejnili návrh nových Pravidiel golfu 1. marca 2017
 • Kľúčové zmeny zahŕňajú Pravidlá prispievajúce k zlepšeniu tempa hry, upravujúce spôsob uvádzania lopty do hry „ dropovaním“ a pravidlá týkajúce sa zmiernenia udeľovania trestov v hre.
 • Zámerom zverejnenia návrhov týchto zmien je otvoriť verejnú diskusiu, do ktorej sa môže zapojiť ktorýkoľvek golfista alebo fanúšik golfu. Od 1. marca až do 31. augusta 2017 bude možné posielať svoje príspevky cez stránky www.randa.org alebo www.usga.org/rules.
 • Zozbierané podnety, postrehy a príspevky k navrhnutým zmenám sa budú následne vyhodnocovať a spracovávať tak aby bolo v priebehu roka 2018, a finálne zapracované do definitívneho znenia Pravidiel golfu s implementáciou od 1. januára 2019.

!!!! Hráčom sa zároveň pripomína, že aktuálna edícia Pravidiel golfu 2016 zostáva v platnosti pre hru, vyhodnocovania výsledkov a súťaží, až do momentu oficiálneho vydania verzie upravených Pravidiel pod záštitou R&A a USGA. Pravidlá Amatérskeho štatútu a Pravidlá špecifikujúce výstroj nie sú predmetom tohto procesu zmien !!!! 

Navrhované nové Pravidlá golfu

Navrhovaných 24 nových Pravidiel /redukcia počtu z aktuálnych 34/, bude písaných v zrozumiteľnom štýle s krátkymi vetami, všeobecne zaužívanými výrazmi usporiadanými v odrážkach a prehľadnými nadpismi.

Iniciatíva sa však orientuje aj na dosiahnutie všeobecného konsenzu na znení jednotlivých Pravidiel, ich lepšie sprístupnenie hráčom a aj celkovú spravodlivosť v rámci hry.

Pravidlá golfu sa prekladajú do viac ako 30 jazykov a pripravovaná modernizácia sleduje a cieľ ich ľahšieho prekladania. Zároveň by mala byť nová edícia Pravidiel podporovaná grafikou, obrázkami a krátkymi videami.

Najvýznamnejšie zmeny v Pravidlách

 • Eliminácia alebo redukcia trestov za pohnutie lopty: Zruší sa trest za pohnutie lopty na greene alebo pri hľadaní lopty; a hráč bude zodpovedný za pohnutie lopty len v prípade ak bude „jasné a zreteľné“ že loptou pohol sám hráč.
 • Zmiernenie Pravidla o greene: Zruší sa trest za zasiahnutie vlajky v jamke pri hre na greene – hráč bude môcť hrať bez požiadavky na obsluhu vlajky. Hráč bude môcť upravovať akékoľvek nerovnosti v dráhe patu (stopy po topánkach a zvieratách a iné poškodenia), a nebude trest za dotyk dráhy patu.
 • Zmiernenie pravidiel súvisiacich s vodnou prekážkou: Vodné prekážky označené červenou resp. žltou farbou budú môcť okrem vodných plôch zahŕňať aj suché neupravené plochy (kríky, kamene, les atď.); budú rozšírené možnosti využitia značenia „červených“ prekážok, tak aby bolo možné viac využívať „dropovanie“ na protiľahlej strane prekážky; nebudú tresty za pohnutie voľného prírodného predmetu alebo dotyku s pôdou alebo vodou v prekážke.
 • Zmiernenie pravidiel súvisiacich s bunkrom: Nebude trest za odstránenie voľného prírodného predmetu v bunkry alebo dotyk palicou alebo rukou piesku. Určité obmedzenia však zostanú (napr. nepoložiť palicu tesne k lopte) pre zachovanie charakteru prekážky a výzvy zahrávania lopty z piesku; bude zavedená dodatočná úľava na nehrateľnú loptu v bunkry (hra z mimo bunkry s dvoma trestnými ranami).
 • Spoľahlivosť hráčovho úsudku: Hráčov odhad alebo meranie miesta, bodu, línie alebo územia bude uznané, aj keď dodatočné svedectvo dokáže, že hráčov odhad nebol úplne presný; bude eliminovaná oznamovacia povinnosť pri identifikácii lopty alebo preverovaní či sa jedná o poškodenú loptu.
 • Podpora tempa hry: Bude zredukovaný časový limit na hľadanie lopty (z piatich na tri minúty); bude deklarovaná výzva na 40 sekundový časový limit na odohratie rany a ďalšie doplnkové zmeny vzťahujúce sa na zrýchlenie hry.
 • Úprava čerpania úľavy: Bude predstavený nový postup na čerpanie úľavy na dropovanie lopty a jej zahranie zo špecifických území; zmení sa spôsob dropovania tak, že bude umožnené dropovanie tesne nad zemou, porastom alebo objektom ležiacom na zemi.